Valid HTML 4.0

Valid CSS 1.0
Genealogia Goju-ryu

 

ORIGINE ARTI MARZIALI

 

剛柔流 Genealogy [Keizu] Gojuryu Karatedo

 

THIS IS GŌJŪ-RYŪ  TRADITIONAL SCOOL

SCUOLE DI GOJU-RYU

JKF GOJUKAI

IOGKF

YKKF

GKK

JUNDOKAN International

JUNDOKAN

RITSUMEIKAN

MEIBUKAN

KUYUKAI

RYUSOKAI

SEIGOKAN

SEIWAKAI

SENGUKAN

SHINKOKAN

SHOREIKAN

UCHIAGEKAI SHOBUKAN
KOMEIKAN OGKK
SHODOKAN USAGOJUKAI
JKF GOJUKAI
President Eizo Ujita
Vice Presidents Takeo Ohga
Advisers
Kinkichi Katano
Kenzo Uchiage
Kuranosuke Kimura
Special Counselors Hisashi Hatayama
Koshin Iha
Counselors Kiei Koizumi
Hiroshi Hatayama
Ichiro Asada
Sachio Araki
Kimihiko Muramatsu
Akio Nakanishi
Senior Counselors
 
Yutaka Nakamura
Sueo Nishihara
Isamu Soma
Tadashi Hibio
Heiji Tada
Tsutomu Suita
Hitoshi Mimoto
Fukuo Furuta
Chief of Board
of Directors
Motomasa Mayama
Deputy Chiefs of
Board of Directors
Shuji Tasaki
Satohiko Fukunaga
Akira Shiomi
Auditors Takumi Harasaki
Nobuo Tamura
Secretary
General
Tomonori Namiki
Deputy Secretary
Generals
Shinji Miyoshi
Hisao Okazaki

 
Executive Directors
Hokkaido
Hideo Ishikawa
Tohoku Isao Sato
Kanto Ikuo Ogawa
Katsuichi Ishihara
Yozo Ito
Tomonori Namiki
Chubu
Masataka Muramatsu
Hisao Shima
Kansai
 
Kenzo Kishi
Eizaburo Mitsuyama
Shinji Miyoshi
Gen Bokuhara
Chugoku Shinjiro Tomo
Shikoku Kappei Nishitsuji
Kyushu / Okinawa
 
Kesakatsu Kiyohara
Koei Teruya
Yoshihiro Hisanaga
Yoshiharu Sekiya
Yasuhiro Miyabara
 
Minoru Tanaka
Shigeru Nagoya
Hidehiro Maekawa
Toshihiko Koda
Hideo Kuramitsu
Seiichi Fujiwara

 

剛柔流SEIWAKAI Lineage

 

CHOJUN MIYAGI

     |

Gogen Yamaguchi

     |

     |___ Shuji Tasaki  [Seiwakai]

                  |

                  | ____ Seiichi Fujiwara   [Japan]
               
   |

                  | ____ Leo Lipinski   [England]

 

剛柔流GKK Lineage

 CHOJUN MIYAGI
 |
 |__
Gogen Yamaguchi

        |
        |__Seigo Tada

             |
             |__Motoo Yamakura

 

剛柔流JUNDOKAN International 

  CHOJUN MIYAGI_________
  
 |                                                  
|
Ei'ichi Miyazato_____                
|

                                        | __Teruo Chinen

                                        | 
                             
[Jundo-Kan International]

 

 

 

JUNDOKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI
    |
    |_Ei'ichi Miyazato

 

剛柔流MEIBUKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI
   |
   |__Meitoku Yagi

 

剛柔流KUYUKAI Lineage

CHOJUN MIYAGI                
    |                           
    |__Shozo Ujita 
(Ritsumeikan University)
                  |
            
Osamu Hirano
  (Kuyu-Kai)

 

 

 

 

剛柔流RYUSOKAI Lineage

CHOJUN MIYAGI
    |
    |______Yagi Meitoku

            |
         
   | ______Tamaki Yushun
            |
            | ______Shigetoshi Senaha
                                |
                                |_Gushiken
Shigemitsu

 

剛柔流 IOGKF Lineage

 

 CHOJUN MIYAGI_____
 |                                           |
 |__Ei'ichi Miyazato    Ani'ichi Miyagi
             |_____________|
                         |

                         |__Morio Higaonna

 

 

 

 

 

 

 

剛柔流SEIGOKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI______________
         
|                           |                            |
         
|                           |                            |
         
|                           |                            |
Jitsuei Yogi    Meitoku Yagi  Takeo Maruta
         
|                           |                            |
         
|                           |                            |
         
| ___________ |____________ |
         
|
         
|
         
|                       
         
|                       
   
Gogen Yamaguchi

                                  |         
                                  |        
                         Seigo Tada  
(Seigokan)

 

剛柔流SENGUKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI
   
|
   
| _Seiko Higa  [Shodokan]
          |  
         
| __Kanki Izumikawa  [Kawasaki Shi - Sengukan]

 

剛柔流SHINKOKAN Lineage

 CHOJUN MIYAGI
 |
 |_Seiko Kina
    |
    |__Yoshio Itokazu_____Shiji Mizokami 
(Osaka)

 

剛柔流SHOREIKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI
 
|
 
| __Seikichi Toguchi           
      
|                
      
| __Masanobu Shinjo (Shobukan)
      
|
      
| __Katsuyoshi Kanei (Jinbukan)

 

剛柔流UCHIAGEKAI Lineage

CHOJUN MIYAGI____
    |                                       |

Jitsuei Yogi____Gogen Yamaguchi    

    |                                       |      

 Shozo Ujita__________|  

     |                                      | 

Tomoharo Kizaki______

     |                                      |

Kenzo Uchiage________|  Kotaro Uchiage

 

剛柔流SHOBUKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI_________

       |                         |                    |               |                         |                    |                        Seiko         Meitoku       Seikichi

   Higa              Yagi          Toguchi

       | __________ |________ |

      

Masanobu Shinjo

 

剛柔流SHODOKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI
         
|
         
| 
Seiko Higa 
(Shodo-Kan)

剛柔流USA GOJUKAI Lineage

CHOJUN MIYAGI________________
 
|                     |                          |                    |
 
| ______Jitsuei            Meitoku         Takeo        

 |                Yogi                 Yagi            Murata
 
|                     | ___________|_________|
 
|                     |
 
| ____Gogen  Yamaguchi
                  
   |      |_Rodney Hu__Rodney jr.                       |      |                       |                   |

                     |      |                       |       Eric Shingun

                     |      |                       |                   |

                     |      |                       |              Bob Ulep

                     |      |                       |                   |

                     |      |                       |                   |

              Gosei Yamaguchi___|_____ Vern Terrel

                         | (Gojukai USA)

剛柔流YKKF Lineage

CHOJUN MIYAGI

        |

        |

   Ei'ichi Miyazato

        |

        |

       Ron Yamanaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剛柔流RITSUMEIKAN Lineage

CHOJUN MIYAGI   [first visit 1928]
   
|
    |__Jitsuei Yogi
  [1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
 
   | 
    |__
Gogen Yamaguchi   [1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
  
  |           |
    |
           |__(JKGA / IKGA Gojukai)
   
 
|
    |__Soo_Nei Chu
  
[1935, co-founder Ritsumeikan Univ]
    |            |
    |            
| ____Shizuo Yashiro   [Tokyo]
 
   |            |
    |          
  | ____Matsutatsu Oyama   (Kyokushinkai founder)
  
  |                                 |
    |                                 |__Tadashi Nakamura
   (Seido Juku)
   
|
    |
___Shozo Ujita  [1938 Ritsumeikan Univ]
    |       |
   
|       |__I. Wada
  
  | 
    |
___Mitsuharu Okamura   [Ritsumeikan Univ]
 
   |             |
    |             |__Suzuko Okamura-Hamasaki 
  [USA]
  
  |
    |___Kinkichi Katano
  
[1939 Ritsumeikan Univ]
  
  | 
    |___Tomoharu Kisaki _________________Shigeru Nagoya 
  [Japan]
   
| |     [Yuishinkan-1939 Ritsumeikan Univ]|   
 
   |                       |                                               |
    |                       
|                                               | __Norichika Nakayama   [Japan]
    |                       |                                               | 
    |                       
|                                               | __Toshiro Sasaki  [Mexico]
  
  |                       | __________
    |                                                |    
    |___Kenzo Uchiage ______|____________Kotaro Uchiage

   
||   [Osaka-1939 Ritsumeikan Univ]              |
  
  |                                                                      |Masaru Kawai
    
|     
    |__Takeshi Uchiage 
[Canada]
 
   |     
    |__Isamu Soma
    |     
    |__Toshiyuki Kurai
    |
    |__Kuranosuke Kimura
  [1939 Ritsumeikan Univ]
 
   | 
    |__T. Moriyama
    | 
    |__Seigo Tada
  [1941 Ritsumeikan Univ]
    |
    |__Iwasuke Yamakawa
            |
            |__Kyo Mouri  
[President JKF Gojukai 1997-1998]

 

 

Webmaster Luigi ^ Torna a inizio pagina